3209381_application_article_content_form_paper_icon

Polityka prywatności

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz UE L 119/1 z 4.5.2016r.) zwanym dalej RODO informujemy, że:

Administratorem/ Podmiotem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest POLICON Sp. z o.o.  z siedzibą w 62-002 Suchy Las, Złotniku ul. Prosta 25/27 reprezentowana przez Zarząd Spółki.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z celu i zakresu powierzenia przetwarzania danych osobowych. Wynikają one bezpośrednio i ograniczają się do zadań lub usług wynikających z przepisów prawnych.

Powierzone dane osobowe przetwarzane będą przez Podmiot przetwarzający w formie papierowej oraz w systemach informatycznych.

Podmiot przetwarzający oświadcza, że wdrożył odpowiednie środki techniczne, kulturalne i organizacyjne w rozumieniu Rozporządzenia, które zapewniają bezpieczeństwo powierzonych do przetwarzania danych osobowych.

Odbiorcą Pani/Pana danych będzie POLICON Sp. z o.o.  z siedzibą w 62-002 Suchy Las, Złotniku ul. Prosta 25/27 reprezentowana przez Zarząd Spółki.

Podmiot przetwarzający oświadcza, że wdrożył odpowiednie środki techniczne, kulturowe i organizacyjne zapewniając adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem powierzonych mu danych osobowych, o którym mowa w art.32 Rozporządzenia. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do regularnej weryfikacji i aktualizacji stosowanych przez niego środków technicznych, kulturowych i organizacyjnych tak, aby zapewnić powierzonym danym osobowym adekwatny stopień ochrony.

Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.

Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, że pracownicy, osoby świadczące czynności na podstawie umów cywilno-prawnych ( inne osoby pracujące na rzecz Podmiotu przetwarzającego), którzy będą przetwarzać dane osobowe w związku z Umową, będą działać na podstawie wyraźnego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny warunkujący stosowne przepisy prawne.

Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art.28 ust.3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych osobowych przez osoby, które upoważni do przetwarzania danych osobowych, zarówno w trakcie ich zatrudnienia w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodności z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.